Lời Hay Ý Đẹp cho Đại Hội 2004

Sau đây là công văn và bài vỡ do các trường bạn và quý vị cựu HS đóng góp qua website để chúc mừng và kêu gọi cho ngày họp mặt. Lời hay ý đẹp của quý vị là một niềm khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức ĐH. xin chân thành cảm ơn quý vị.

Rất mong tiếp tục nhận được sự tham gia và khuyến khích của quý vị. Mọi thư từ và bài vỡ xin liên lạc với chúng tôi bằng Điện Thư.

Trở về Tin Tức Đại Hội