Nguyễn Ngọc Điệp
CHS PTGĐN niên khóa 60 - 65
hiện sinh sống tại TP Omaha, tiểu bang Nebraska, U
.S.A.


Note: Adobe Flash Player is required to hear this song

Thơ: Phạm Phan Lang - Nhạc: Mộc Thiêng
Ca Sĩ: Thụy Long - Hòa Âm: Giang Đông

This DIV content will be replaced by Wimpy.