Họp mặt tết Giáp Thân (2004) của liên lớp niên khóa 73-74 tại Đà Nẵng

Click on an image below to view

   

Các hình ảnh khác của Liên Lớp