TƯỜNG TRÌNH VỀ ĐẠI HỘI 2004


Sau đây là các bài tường trình viết về các diễn biến trong những ngày Đại Hội do quý vị giáo chức, các cựu HS và các thân hữu đồng hương đóng góp. Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ quí báu để ghi lại những dòng càm nghỉ của mình và phổ biến tin tức cho chúng tôi.

Mọi thư từ và bài vỡ xin liên lạc với chúng tôi bằng Điện Thư.

Trở về Tin Tức Đại Hội